Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Schválený rozpočet MŠ Doubravice na rok 2024


Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Doubravice na rok 2025-2026


Návrh rozpočtu MŠ Doubravice na rok 2024


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2026


Mateřská škola Doubravice

Adresa: Doubravice 81, 387 35 Doubravice
IČO:      70982767
Telefon: 383 376 042

Mateřská škola v Doubravici byla otevřena v roce 1964. Nachází se v okrajové části obce v blízkosti lesa, což umožňuje dětem každodenní vycházky do přírody a to má pozitivní dopad na zdravotní stav dětí. Mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu, vybavená dostatečným množstvím hraček a didaktického materiálu, kde děti mají možnost v pohodovém prostředí bez stresu prožívat radostné chvilky ve společnosti svých kamarádů. Škola je též vybavena potřebami pro relaxační činnosti i pro aktivní pobyt venku.

Naše cíle:

 • udržet daný vzdělávací standart školy, její další posun, spolupracovat s rodiči, se zřizovatelem, ale také s ostatními mateřskými školami, podporovat vytvořený typ mateřské školy rodinného typu, kam rodiče svěřují své děti s pocitem bezpečí a jistoty
 • podporovat pedagogickou prací v dětech tvořivost, představivost, fantazii, schopnost esteticky vyjádřit své prožitky, vytvářet pozitivní vztah k umění prostřednictvím poslechu hudby, divadelních představení
 • seznamovat děti s českými tradicemi, začlenit regionální tradice lidové kultury
 • zkvalitňovat pedagogickou práci dalším vzděláváním a samostudiem
 • hledat nové kreativní postupy k rozvoji dítěte po stránce tělesné i duševní, k získání maximálního rozhledu, k orientaci v okolí
 • vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti, učit se nést zodpovědnost za své rozhodnutí
 • evidovat děti s potřebou podpůrných opatření, zajistit jim účinnou individuální péči, spolupracovat s poradenským zařízením
 • výchovu ke zdraví zaměřovat na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí
 •  respektovat daná pravidla
 • rozvíjet dovednosti předcházející čtení, psaní, počítání
 • osvojovat si základní hodnoty, na kterých je založena naše společnost, vytvářet zdravé životní návyky a osobnostní postoje
 • respektovat a uspokojovat individuální specifické potřeby dětí
 • připravit děti pro vstup do základní školy, aby byly schopné se plnohodnotně zapojit do společnosti, měly chuť se dál vzdělávat a dokázaly své schopnosti i vědomosti uplatnit

Při výchovném a vzdělávacím procesu klást důraz na spolupráci s rodinou, na přirozený přechod dítěte z rodinného prostředí do prostředí mateřské školy, věnovat dostatečnou pozornost adaptačnímu období. Vycházet z přirozené, volné hry dětí, při didaktických činnostech pracovat především v menších skupinkách, upřednostňovat kooperativní učení a experimentování. Využívat projektovou metodu, prožitkové učení, situační učení- metodu tvořivé improvizace, poskytovat dětem srozumitelnou, praktickou ukázku životních souvislostí. Zajistit takový pedagogický přístup, kde výchova, péče i vzdělávání vytvoří jeden celek.

Podporovat individualitu každého dítěte, učit děti demokracii, vést je k tomu, aby znali svá práva, ale také své povinnosti, podporovat u nich zdravé sebevědomí, vést je k seberealizaci, samostatnosti a odpovědnosti za výsledky své práce, učit je umět vyjádřit svůj názor a stát si za ním. Vést děti ke spolupráci s druhými, přijímat různé role ve skupině, vzájemně si pomáhat, podporovat bezkonfliktní komunikaci.

            Učit děti zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví. Prostřednictvím poznávání přírody a environmentálních souvislostí rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, učit se všemi smysly citlivě vnímat nejbližší prostředí, chovat se odpovědně ke světu.

            Rozvíjet funkční gramotnosti dětí (čtenářskou, matematickou, polytechnickou). U dětí se specifickými vzdělávacími potřebami uplatňovat individuální přístup, spolupracovat se školským poradenským zařízením. Poskytovat dětem logopedickou péči, logopedickou prevenci provádět tak, aby byl zajištěn bezproblémový nástup dětí do základní školy.

            Modernizovat vzdělávání, získávat nové pomůcky, naplňovat standardy předškolního vzdělávání, přizpůsobovat školní vzdělávací plán individuálním potřebám dětí.

            Vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními, rozvíjet u dětí jejich sebedůvěru a sebevědomí. Učit se jednat s respektem a úctou k druhému člověku, ale i k věcem, které nás obklopují, snažit se, aby byl vzdělávací proces smysluplný a motivoval k další touze po poznání. Pro kvalitu vzdělávání není rozhodující množství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost.

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“

                                                                                                                    Albert Einstein

Skip to content