ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Mateřská škola Doubravice

Schválený rozpočet MŠ Doubravice na rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-ms-doubravice-na-rok-2023.pdf 178.7 Kb

Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Doubravice na rok 2024-2025

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-strednedoby-vyhled-ms-doubravice.pdf 196.8 Kb

Návrh rozpočtu MŠ Doubravice na rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-ms-na-rok-2023.pdf 175.2 Kb

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-strednedobeho-vyhledu-ms-doubravice-na-rok-2023.pdf 195.3 Kb

Přijmeme kvalifikovanou učitelku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ms-doubravice-hleda-uc-.docx 110.8 Kb

Mateřská škola Doubravice


Adresa: Doubravice 81, 387 35 Doubravice
IČO:      70982767
Telefon: 383 376 042

Mateřská škola v Doubravici byla otevřena v roce 1964. Nachází se v okrajové části obce v blízkosti lesa, což umožňuje dětem každodenní vycházky do přírody a to má pozitivní dopad na zdravotní stav dětí. Mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu, vybavená dostatečným množstvím hraček a didaktického materiálu, kde děti mají možnost v pohodovém prostředí bez stresu prožívat radostné chvilky ve společnosti svých kamarádů. Škola je též vybavena potřebami pro relaxační činnosti i pro aktivní pobyt venku.

 

Naše cíle:

 • udržet daný vzdělávací standart školy, její další posun, spolupracovat s rodiči, se zřizovatelem, ale také s ostatními mateřskými školami, podporovat vytvořený typ mateřské školy rodinného typu, kam rodiče svěřují své děti s pocitem bezpečí a jistoty
 • podporovat pedagogickou prací v dětech tvořivost, představivost, fantazii, schopnost esteticky vyjádřit své prožitky, vytvářet pozitivní vztah k umění prostřednictvím poslechu hudby, divadelních představení
 • seznamovat děti s českými tradicemi, začlenit regionální tradice lidové kultury
 • zkvalitňovat pedagogickou práci dalším vzděláváním a samostudiem
 • hledat nové kreativní postupy k rozvoji dítěte po stránce tělesné i duševní, k získání maximálního rozhledu, k orientaci v okolí
 • vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti, učit se nést zodpovědnost za své rozhodnutí
 • evidovat děti s potřebou podpůrných opatření, zajistit jim účinnou individuální péči, spolupracovat s poradenským zařízením
 • výchovu ke zdraví zaměřovat na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí
 •  respektovat daná pravidla
 • rozvíjet dovednosti předcházející čtení, psaní, počítání
 • osvojovat si základní hodnoty, na kterých je založena naše společnost, vytvářet zdravé životní návyky a osobnostní postoje
 • respektovat a uspokojovat individuální specifické potřeby dětí
 • připravit děti pro vstup do základní školy, aby byly schopné se plnohodnotně zapojit do společnosti, měly chuť se dál vzdělávat a dokázaly své schopnosti i vědomosti uplatnit

 

Při výchovném a vzdělávacím procesu klást důraz na spolupráci s rodinou, na přirozený přechod dítěte z rodinného prostředí do prostředí mateřské školy, věnovat dostatečnou pozornost adaptačnímu období. Vycházet z přirozené, volné hry dětí, při didaktických činnostech pracovat především v menších skupinkách, upřednostňovat kooperativní učení a experimentování. Využívat projektovou metodu, prožitkové učení, situační učení- metodu tvořivé improvizace, poskytovat dětem srozumitelnou, praktickou ukázku životních souvislostí. Zajistit takový pedagogický přístup, kde výchova, péče i vzdělávání vytvoří jeden celek.

Podporovat individualitu každého dítěte, učit děti demokracii, vést je k tomu, aby znali svá práva, ale také své povinnosti, podporovat u nich zdravé sebevědomí, vést je k seberealizaci, samostatnosti a odpovědnosti za výsledky své práce, učit je umět vyjádřit svůj názor a stát si za ním. Vést děti ke spolupráci s druhými, přijímat různé role ve skupině, vzájemně si pomáhat, podporovat bezkonfliktní komunikaci.

            Učit děti zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví. Prostřednictvím poznávání přírody a environmentálních souvislostí rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, učit se všemi smysly citlivě vnímat nejbližší prostředí, chovat se odpovědně ke světu.

            Rozvíjet funkční gramotnosti dětí (čtenářskou, matematickou, polytechnickou). U dětí se specifickými vzdělávacími potřebami uplatňovat individuální přístup, spolupracovat se školským poradenským zařízením. Poskytovat dětem logopedickou péči, logopedickou prevenci provádět tak, aby byl zajištěn bezproblémový nástup dětí do základní školy.

            Modernizovat vzdělávání, získávat nové pomůcky, naplňovat standardy předškolního vzdělávání, přizpůsobovat školní vzdělávací plán individuálním potřebám dětí.

            Vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními, rozvíjet u dětí jejich sebedůvěru a sebevědomí. Učit se jednat s respektem a úctou k druhému člověku, ale i k věcem, které nás obklopují, snažit se, aby byl vzdělávací proces smysluplný a motivoval k další touze po poznání. Pro kvalitu vzdělávání není rozhodující množství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost.

 

 

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“

                                                                                                                    Albert Einstein

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizacni-rad-sj.doc 36.9 Kb
planovane-akce-skolni-rok-2020-2021.docx 13.4 Kb
provozni-rad.docx 31.7 Kb
rezim-dne.docx 15.2 Kb
skolni-rad-ms-2020.doc 143.9 Kb
svp-dvoulete-deti.docx 43.6 Kb
svp.doc 162.3 Kb

Náš mapový portál

mapový portál

Informace k mapovému
portálu

Kontakty:

Obec Doubravice
Doubravice 43
387 35 Doubravice
Tel: 383 376 051
oudoubravice@tiscali.cz
ISDS: 3fsamnk

Aktuality:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2023
více
Záměr odkupu pozemku
více
Záměr pachtu pozemků
více
Rozpočtové opatření č.2/2023
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 9.3.2023
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022
více
Rozpočtové opatření č. 1/2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 2.2.2023
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Pozvánka na zasedání OZ dne 2.2.2023
více
Rozpočtové opatření 12/2022
více
Zveřejnění doby a místa konání II.kola volby prezidenta ČR - 27. a 28. 1. 2023
více
Výsledek voleb prezidenta republiky-1.kolo
více
Místní poplatky na rok 2023
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023
více
Zveřejnění rozpočtových dokumentů - rok 2023
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Doubravice na rok 2024-2025
více
Schválený rozpočet MŠ Doubravice na rok 2023
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Doubravice na rok 2024-2026
více
Schválený rozpočet obce Doubravice na rok 2023
více
Záměr na pronájem části pozemku
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2022
více
Schválený rozpočet SOB na rok 2023
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.12.2022
více
Rozpočtové opatření 11/2022
více
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí-volba prezidenta
více
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu
více
Návrh střednědobého výhledu obce Doubravice na rok 2024-2026
více
Návrh rozpočtu obce Doubravice na rok 2023
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025
více
Návrh rozpočtu MŠ Doubravice na rok 2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2022
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2023
více
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Třebohostice
více
Oznámení o konání zastupitelstva obce Doubravice
více
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro prezidentské volby
více
Rozpočtové opatření 10/2022
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin
více
Datové schránky od 1.12023
více
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
více
Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2023
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 20.10.2022
více
Rozpočtové opatření 9/2022
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Doubravice
více
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
více
Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme II"
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
více
Záměr pronájmu obecního nebytového prostoru
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.9.2022
více
Pozvánka na zasedání OZ dne 22.09.2022
více
Rozpočtové opatření 8/2022
více
Přijmeme kvalifikovanou učitelku
více
Volby do OZ-zasedání volebních komisí
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2022 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 11.8.2022
více
Rozpočtové opatření 7/2022
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24.9. 2022
více
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
více
Rozpočtové opatření 6/2022
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 07.06.2022
více
Závěrečný účet za rok 2021
více
Rozpočtové opatření 5/2022
více
Rozpočtové opatření 4/2022
více
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.5.2022
více
Rozpočtové opatření 3/2022
více
Rozpočtové opatření 2/2022
více
Doporučení HZS
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 3.3.2022
více
Rozpočtové opatření 1/2022
více
Místní poplatky za rok 2022
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 2022
více
Rozpočtové opatření 12/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.12.2021
více
Schválený rozpočet obce Doubravice a MŠ Doubravice
více
Přiznání daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
více
Rozpočtové opatření 11/2021
více
Aktualizovaná tabulka - seznamem nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
více
Rozpočtové opatření 10/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 4.11.2021
více
OZV - č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
OZV - č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Svazek obcí Blatenska
více
Rozpočtové opatření 9/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.9.2021
více
Rozpočtové opatření 8/2021
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2021 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Rozpočtové opatření 7/2021
více
Rozpočtové opatření 6/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2021
více
Rozpočtové opatření 5/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 6.5.2021
více
Závěrečný účet za rok 2020
více
Rozpočtové opatření 4/2021
více
Rozpočtové opatření 3/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.4.2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.3.2021
více
Rozpočtové opatření 2/2021
více
Nový kontejner na textil
více
Nřízení SVS z 26.2.2021 - ptačí chřipka
více
Informační SMS
více
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2021
více
Rozpočtové opatření 1/2021
více
Rozpočtové opatření 13/2020
více
Úplné znění po změně č. 2 ÚP Doubravice
více
Změna č. 2 územního plánu Doubravice
více
Veřejný ochránce práv
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Rozpočtové opatření 12/2020
více
Rozpočet DSO SMOOS na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2020
více
Obecně závazná vyhláška - pravidla pro pohyb psů v obci Doubravice
více
Rozpočtové opatření 11/2020
více
Návrh rozpočtu MŠ Doubravice
více
Rozpočtové opatření 10/2020
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.10.2020
více
Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB 2022 - 2024
více
Rozpočtové opatření 9/2020
více
Rozpočtové opatření 8/2020
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 3.9.2020
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2020 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Rozpočtové opatření 7/2020
více
Mimořádné opatření- Krajská hygienická stanice JK
více
Rozpočtové opatření 6/2020
více
Místní poplatky
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 15.6.2020
více
Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2019
více
Rozpočtové opatření 5/2020
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Platba daně z nemovitých věcí
více
Rozpočtové opatření 4/2020
více
Smlouva o dílo s firmou ZNAKON, a.s.
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 31.3.2020
více
Rozpočtové opatření 3/2020
více
Aplikace, která propojuje dobrovolníky se seniory, kteří potřebují s něčím pomoci
více
Evidence dobrovolníků - výzva Jihočeského kraje – COVID-19
více
Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP
více
Nařízení hejtmanky JK č.1/2020 ze dne 18.3.2020
více
Aktuální informace - koronavirus
více
Sbírka zákonů č. 37/2020 z 16.3.2020 obsahující usnesení vlády 96 až 99 ke krizovému stavu
více
Opatření od 16.3.2020
více
informace Generálního finančního ředitelství
více
Aktuality - koronavir
více
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - koronavir
více
Rozpočtové opatření 2/2020
více
Preventivní informace - koronavirus
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 24.2.2020
více
Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravice
více
Jak nakládat s elektroodpadem a použitými jedlými tuky
více
Rozpočtové opatření 1/2020
více
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Informace pro vlastníky lesa
více
Rozpočtové opatření 13 a 14/2019
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 27.12.2019
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019, o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENÁ
více
Informace k Rodinným pasům a Senior pasům
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2019
více
Opatření obecné povahy MZE
více
Rozpočtové opatření 12/2019
více
Oznámení
více
Rozpočtové opatření 11/2019
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2019 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2019
více
Střednědobý výhled a návrh rozpočtu DSO Radina
více
Rozpočtové opatření 10/2019
více
Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO SMOOS
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2019
více
Rozpočtové opatření 9/2019
více
Odpovědi na dotazy dle zákona č.106/1999Sb.
více
Rozpočtové opatření 8/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.7.2019
více
Rozpočtové opatření 7/2019
více
Rozpočtové opatření 6/2019
více
Oznámení o nakládání s obecním majetkem
více
Rozpočtové opatření 5/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2019
více
Oznámení o nakládání s obecním majetkem
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
více