Mateřská škola Doubravice

Mateřská škola Doubravice


Adresa: Doubravice 81, 387 35 Doubravice
IČO:      70982767
Telefon: 383 376 042

Mateřská škola v Doubravici byla otevřena v roce 1964. Nachází se v okrajové části obce v blízkosti lesa, což umožňuje dětem každodenní vycházky do přírody a to má pozitivní dopad na zdravotní stav dětí. Mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu, vybavená dostatečným množstvím hraček a didaktického materiálu, kde děti mají možnost v pohodovém prostředí bez stresu prožívat radostné chvilky ve společnosti svých kamarádů. Škola je též vybavena potřebami pro relaxační činnosti i pro aktivní pobyt venku.

 

Naše cíle:

 • udržet daný vzdělávací standart školy, její další posun, spolupracovat s rodiči, se zřizovatelem, ale také s ostatními mateřskými školami, podporovat vytvořený typ mateřské školy rodinného typu, kam rodiče svěřují své děti s pocitem bezpečí a jistoty
 • podporovat pedagogickou prací v dětech tvořivost, představivost, fantazii, schopnost esteticky vyjádřit své prožitky, vytvářet pozitivní vztah k umění prostřednictvím poslechu hudby, divadelních představení
 • seznamovat děti s českými tradicemi, začlenit regionální tradice lidové kultury
 • zkvalitňovat pedagogickou práci dalším vzděláváním a samostudiem
 • hledat nové kreativní postupy k rozvoji dítěte po stránce tělesné i duševní, k získání maximálního rozhledu, k orientaci v okolí
 • vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti, učit se nést zodpovědnost za své rozhodnutí
 • evidovat děti s potřebou podpůrných opatření, zajistit jim účinnou individuální péči, spolupracovat s poradenským zařízením
 • výchovu ke zdraví zaměřovat na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí
 •  respektovat daná pravidla
 • rozvíjet dovednosti předcházející čtení, psaní, počítání
 • osvojovat si základní hodnoty, na kterých je založena naše společnost, vytvářet zdravé životní návyky a osobnostní postoje
 • respektovat a uspokojovat individuální specifické potřeby dětí
 • připravit děti pro vstup do základní školy, aby byly schopné se plnohodnotně zapojit do společnosti, měly chuť se dál vzdělávat a dokázaly své schopnosti i vědomosti uplatnit

 

Při výchovném a vzdělávacím procesu klást důraz na spolupráci s rodinou, na přirozený přechod dítěte z rodinného prostředí do prostředí mateřské školy, věnovat dostatečnou pozornost adaptačnímu období. Vycházet z přirozené, volné hry dětí, při didaktických činnostech pracovat především v menších skupinkách, upřednostňovat kooperativní učení a experimentování. Využívat projektovou metodu, prožitkové učení, situační učení- metodu tvořivé improvizace, poskytovat dětem srozumitelnou, praktickou ukázku životních souvislostí. Zajistit takový pedagogický přístup, kde výchova, péče i vzdělávání vytvoří jeden celek.

Podporovat individualitu každého dítěte, učit děti demokracii, vést je k tomu, aby znali svá práva, ale také své povinnosti, podporovat u nich zdravé sebevědomí, vést je k seberealizaci, samostatnosti a odpovědnosti za výsledky své práce, učit je umět vyjádřit svůj názor a stát si za ním. Vést děti ke spolupráci s druhými, přijímat různé role ve skupině, vzájemně si pomáhat, podporovat bezkonfliktní komunikaci.

            Učit děti zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví. Prostřednictvím poznávání přírody a environmentálních souvislostí rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, učit se všemi smysly citlivě vnímat nejbližší prostředí, chovat se odpovědně ke světu.

            Rozvíjet funkční gramotnosti dětí (čtenářskou, matematickou, polytechnickou). U dětí se specifickými vzdělávacími potřebami uplatňovat individuální přístup, spolupracovat se školským poradenským zařízením. Poskytovat dětem logopedickou péči, logopedickou prevenci provádět tak, aby byl zajištěn bezproblémový nástup dětí do základní školy.

            Modernizovat vzdělávání, získávat nové pomůcky, naplňovat standardy předškolního vzdělávání, přizpůsobovat školní vzdělávací plán individuálním potřebám dětí.

            Vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními, rozvíjet u dětí jejich sebedůvěru a sebevědomí. Učit se jednat s respektem a úctou k druhému člověku, ale i k věcem, které nás obklopují, snažit se, aby byl vzdělávací proces smysluplný a motivoval k další touze po poznání. Pro kvalitu vzdělávání není rozhodující množství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost.

 

 

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“

                                                                                                                    Albert Einstein

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizacni-rad-sj.doc 36.9 Kb
planovane-akce-skolni-rok-2020-2021.docx 13.4 Kb
provozni-rad.docx 31.7 Kb
rezim-dne.docx 15.2 Kb
skolni-rad-ms-2020.doc 143.9 Kb
svp-dvoulete-deti.docx 43.6 Kb
svp.doc 162.3 Kb

Náš mapový portál

mapový portál

Informace k mapovému
portálu

Kontakty:

Obec Doubravice
Doubravice 43
387 35 Doubravice
Tel: 383 376 051
oudoubravice@tiscali.cz
ISDS: 3fsamnk

Aktuality:

Rozpočtové opatření 9/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.9.2021
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
více
Rozpočtové opatření 8/2021
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2021 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Rozpočtové opatření 7/2021
více
Plánované odstávky energie
více
Rozpočtové opatření 6/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2021
více
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
více
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
více
Aktualizovaná tabulka se seznamem nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Rozpočtové opatření 5/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 6.5.2021
více
Závěrečný účet za rok 2020
více
Rozpočtové opatření 4/2021
více
Do kontejneru na trávu - kompost nepatří
více
Rozpočtové opatření 3/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.4.2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.3.2021
více
Rozpočtové opatření 2/2021
více
Nový kontejner na textil
více
Nřízení SVS z 26.2.2021 - ptačí chřipka
více
Informační SMS
více
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2021
více
Ptačí chřipka - nařízení SVS
více
Rozpočtové opatření 1/2021
více
Rozpočtové opatření 13/2020
více
Úplné znění po změně č. 2 ÚP Doubravice
více
Změna č. 2 územního plánu Doubravice
více
Veřejný ochránce práv
více
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost - drobné chovatele drůbeže
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Rozpočtové opatření 12/2020
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - informace pro poplatníky
více
Rozpočet DSO SMOOS na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025
více
Schválený střednědobý výhled SOB 2022 - 2024
více
Schválený rozpočet SOB 2021
více
Schválený rozpočet MŠ 2021
více
Schválený rozpočet obce Doubravice 2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2020
více
Obecně závazná vyhláška - pravidla pro pohyb psů v obci Doubravice
více
Rozpočtové opatření 11/2020
více
Návrh rozpočtu MŠ Doubravice
více
Rozpočtové opatření 10/2020
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.10.2020
více
Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB 2022 - 2024
více
Rozpočtové opatření 9/2020
více
Rozpočtové opatření 8/2020
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 3.9.2020
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2020 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Rozpočtové opatření 7/2020
více
Mimořádné opatření- Krajská hygienická stanice JK
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE
více
Rozpočtové opatření 6/2020
více
Místní poplatky
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 15.6.2020
více
Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2019
více
Rozpočtové opatření 5/2020
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
více
Platba daně z nemovitých věcí
více
Rozpočtové opatření 4/2020
více
Smlouva o dílo s firmou ZNAKON, a.s.
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 31.3.2020
více
Rozpočtové opatření 3/2020
více
Aplikace, která propojuje dobrovolníky se seniory, kteří potřebují s něčím pomoci
více
Evidence dobrovolníků - výzva Jihočeského kraje – COVID-19
více
Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP
více
Nařízení hejtmanky JK č.1/2020 ze dne 18.3.2020
více
Aktuální informace - koronavirus
více
Sbírka zákonů č. 37/2020 z 16.3.2020 obsahující usnesení vlády 96 až 99 ke krizovému stavu
více
Opatření od 16.3.2020
více
informace Generálního finančního ředitelství
více
Aktuality - koronavir
více
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - koronavir
více
Rozpočtové opatření 2/2020
více
Preventivní informace - koronavirus
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 24.2.2020
více
Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravice
více
Jak nakládat s elektroodpadem a použitými jedlými tuky
více
Rozpočtové opatření 1/2020
více
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Informace pro vlastníky lesa
více
Rozpočtové opatření 13 a 14/2019
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 27.12.2019
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č.2/2019, o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška obce Doubravice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Informace k Rodinným pasům a Senior pasům
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2019
více
Opatření obecné povahy MZE
více
Rozpočtové opatření 12/2019
více
Oznámení
více
Rozpočtové opatření 11/2019
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
více
Jihočeský kraj schválil obci Doubravice v roce 2019 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2019
více
Střednědobý výhled a návrh rozpočtu DSO Radina
více
Rozpočtové opatření 10/2019
více
Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO SMOOS
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2019
více
Rozpočtové opatření 9/2019
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
více
Odpovědi na dotazy dle zákona č.106/1999Sb.
více
Rozpočtové opatření 8/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.7.2019
více
Darovací smlouva SOB - PREVENT 99
více
Rozpočtové opatření 7/2019
více
Rozpočtové opatření 6/2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu SOB období 2020 - 2022
více
Oznámení o nakládání s obecním majetkem
více
Rozpočtové opatření 5/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2019
více
Oznámení o nakládání s obecním majetkem
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2018
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubravice ze dne 30.10.2018
více